Bảo Trợ Tài Chánh I-864, I-134

Bảo trợ tài chánh là giấy cam kết giữa người bảo trợ với chính phủ Hoa Kỳ. Trong đó người bảo trợ cam kết với chính phủ Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm về tài chánh cho người được bảo trợ khi họ đặt chân tới Hoa Kỳ và họ sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội.

Điều kiện và thủ tục cần:

  1. Đủ lợi tức hàng năm theo mức lợi tức tối thiểu của Sở Di Trú (có thể dùng tiền trong ngân hàng hoặc tài sản nếu bạn không đủ thu nhập).
  2. Ít nhất 18 tuôỉ.
  3. Là US citizen, lawful permanent resident (thẻ xanh) hay U.S. National.
  4. Ký tên vào mẫu I-864 hay mẫu I-864A

Income tối thiểu: (Property guideline)

Lợi tức hàng năm cho mỗi hộ năm 2021

2021 HHS Poverty Guidelines 48States

2021 HHS Poverty Guidelines Alaska

2021 HHS Poverty Guidelines Hawaii

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú